fbpx

Allmänna bestämmelser
§ 1. SYLF Mellersta Skåne är en lokalavdelning av Sveriges yngre läkares förening (SYLF) och utgör en
sammanslutning av medlemmar i SYLF verksamma inom lokalföreningens område eller utan
stadigvarande verksamhet inom lokalföreningens område anmält sig vilja tillhöra föreningen.
Föreningens verksamhetsområde omfattar sjukvården inom följande kommuner: Lund, Landskrona,
Lomma, Staffanstorp, Kävlinge, Löddeköpinge, Eslöv, Burlöv, Höör och Hörby.
Lokalavdelningen har till uppgift att inom sitt upptagningsområde i enlighet med SYLF:s stadgar
upprätthålla en god och värdig anda bland sina medlemmar, tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga,
sociala och ekonomiska intressen, främja medlemmarnas utbildningsmässiga och vetenskapliga
intressen samt verka för hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling inom medlemmarnas
verksamhetsområde.
§ 2. Lokalavdelning i SYLF är skyldig
att för godkännande delge SYLF:s styrelse beslut om ändring av eller tillägg till stadgar
att rätta sig efter SYLF:s fullmäktiges och SYLF:s styrelses beslut,
att utse fullmäktige i SYLF och ersättare för dem, i enlighet med SYLF:s stadgar och
att utse ledamot till SYLF:s representantskap i enlighet med SYLF:s stadgar
SYLF Mellersta Skåne och dess styrelse ska inte utan godkännande av SYLF:s styrelse inleda
förhandlingar eller överläggningar med utomstående i principiellt viktiga frågor. SYLF Mellersta
Skånes styrelse ska hålla SYLF:s styrelse underrättad om frågor av intresse för SYLF.
Medlems skyldighet
§ 3. Medlem är skyldig att följa dessa, SYLF:s och KorolTours stadgar.
Medlem ska betala medlemsavgift till lokalavdelningen med det belopp som fastställs vid årsmötet.
Medlem som utan godtagbara skäl inte fullgör sina ekonomiska förpliktelser mot lokalavdelningen
eller som åsidosätter sina skyldigheter enligt SYLF:s stadga, ska av styrelsen anmälas till SYLF:s
styrelse för åtgärd.
Organisation
§ 4. SYLF Mellersta Skånes angelägenheter handhas av årsmötet, allmänt medlemsmöte, styrelsen,
valberedningen samt revisor.
SYLF Mellersta Skånes räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret och föreningens verksamhetsår
omfattar perioden mellan två på varandra följande årsmöten.
Årsmöte
§ 5. Årsmöte i SYLF Mellersta Skåne ska avhållas vid perioden mellan december och januari månad.
Styrelsen ansvarar för att samtliga medlemmar i SYLF Mellersta Skåne får en preliminär kallelse till
årsmötet senast fyra veckor innan mötet och en definitiv kallelse två veckor innan mötet. Den
definitiva kallelsen ska innehålla samtliga ärenden som ska behandlas vid årsmötet. Samtliga
fullvärdiga medlemmar i lokalavdelningens namn har närvaro-, yttrande-, yrkande- och rösträtt.
Beslut fattas med enkel majoritet med undantag för de frågor som berörs i § 13.
§ 6. På årsmötet ska följande ärenden behandlas:
1. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk årsredovisning
2. Revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
3. Frågor som styrelsen hänskjutit till årsmötet.
4. Av enskilda medlemmar väckta frågor, som senast tre veckor före årsmötet skriftligen
anmälts hos styrelsen.
5. Val av styrelse för nästa verksamhetsår.
6. Val av firmatecknare.
7. Val av fullmäktige i SYLF och ersättare för dessa.
8. Eventuella nomineringar avseende uppdrag i KorolTours lokalförenings styrelse
eller andra fasta lokala eller regionala organ.
9. Val av en revisor och en revisouppleant.
10. Val av valberedning.
11. Fastställande av medlemsavgift.
§ 7. Senast den 10 februari ska verksamhetsberättelse samt årsmötesprotokoll skickas till SYLF, i
enlighet med SYLF:s stadgar.
Allmänt medlemsmöte
§ 8. Allmänt medlemsmöte utlyses av styrelsen eller SYLF:s styrelse eller efter skriftlig begäran av
minst 10 procent av SYLF Mellersta Skånes medlemmar. Mötet ska äga rum senast fyra veckor efter
att en sådan begäran inkommit. Kallelse till allmänt medlemsmöte ska ske med minst en veckas
varsel, om inte synnerliga skäl finns.
Styrelsen
§ 9. SYLF Mellersta Skånes styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, samt
ytterligare ledamöter till ett antal som bestäms av årsmötet. Det finns inget hinder mot att samma
person innehar två styrelseposter, dock inte ordförande- och vice ordförandeposterna.
Styrelsen väljs av årsmötet för ett verksamhetsår. Till styrelsen kan under verksamhetsåret
adjungeras ytterligare personer om detta främjar verksamheten. Styrelsen beslutar om
adjungeringar och den adjungerade äger närvaro-, yttrande- och yrkanderätt vid styrelsens möten.
Styrelsen sammanträder på kallelse av sin ordförande, vice ordförande eller SYLF:s styrelse.
§ 10. Styrelsen beslutar i lokala angelägenheter som inte enligt dessa stadgar är förbehållna årsmötet
eller annan instans.
Det åligger styrelsen särskilt:
– att ägna uppmärksamhet åt det som är SYLF Mellersta Skånes uppgift enligt § 1.
– att verka för SYLF Mellersta Skånes sammanhållning och utveckling.
– att verka för en ändamålsenlig organisation av verksamheten och struktur för
informationsspridningen till SYLF Mellersta Skånes medlemmar.
– att ansvara för SYLF Mellersta Skånes ekonomiska förvaltning.
– att i tid före årsmötet överlämna föregående års räkenskaper till revisorn.
– att kalla till årsmöte och vid behov allmänt medlemsmöte.
– att till årsmöte lägga fram verksamhetsberättelse, inkluderande en redogörelse för det
gångna årets aktiviteter, representation i den lokala läkarföreningen och andra fackliga organ
samt uppgifter om antalet avhållna styrelsemöten och eventuella allmänna medlemsmöten.
– att lämna in eventuella nomineringsförslag avseende uppdrag i den lokala läkarföreningen,
inom SYLF eller organ inom sjukvårdsområdet eller regionen, i den mån dessa
nomineringsfrågor inte kan behandlas på allmänt medlemsmöte eller årsmöte.
– att verka för att samtliga lokala förtroendemän i SYLF via den lokala läkarföreningen
registreras som fackliga förtroendemän i läkarförbundet.
– att i frågor som är av principiell betydelse eller av större vikt inhämta medlemmarnas
uppfattning.
Valberedning
§11. Valberedningen ska förbereda de val som ska äga rum vid årsmötet. Den består av minst två
ledamöter som utses av årsmötet, såvida det inte är årsmötets mening att delegera beslut om
valberedningens ledamöter till kommande års styrelse. Valberedning ska i så fall tillsättas senast 3
kalendermånader före nästa årsmöte genom majoritetsbeslut i styrelsen och skall ej utgöras av
kandiderande till den styrelse som skall beredas.
Revisor
§ 12. SYLF Mellersta Skånes förvaltning och räkenskaper granskas av en revisor. En ersättare ska
finnas för revisorn. Revisorn ska i tid före årsmötet avge revisionsberättelse avseende styrelsens
förvaltning och räkenskaper under föregående räkenskapsår.
Stadgeändring
§ 13. Ändring av dessa stadgar kan endast ske på årsmöte och under förutsättning att ärendet
annonserats i kallelsen. Beslutet ska bifallas av minst två tredjedelar av de röstberättigade
medlemmar som närvarade vid uppropet.
För att bli gällande ska beslut om ändring av dessa stadgar godkännas av SYLF:s styrelse.

метан таблетки

виагра купить

метенолон

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till korol har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga korol”-knappen på sidan.

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

korol-tour.ru
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.